Υπολογισμός Μορίων Εισαγωγής

Τρόπος υπολογισμού μορίων εισαγωγής
σε ΑΕΙ – ΤΕΙ (από ΓΕΛ):

Βήμα 1ο :  Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δέκατου, για τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού, όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Σημείωση: Ο βαθμός στην εικοσάβαθμη κλίμακα προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος της βαθμολογίας στην εκατοντάβαθμη κλίμακα των δύο βαθμολογητών στις πανελλαδικές εξετάσεις με το 10 (παράδειγμα:

Α΄ βαθμολογητής 85, Β΄ βαθμολογητής 81, άθροισμα Α΄ και Β΄ = 166 μονάδες, 166 διά 10 = βαθμός μαθήματος 16,6).

Βήμα 2ο :  Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (1,3 και 0,7 ή 0,9 και 0,4 με αντικατάσταση για το τρίτο πεδίο), τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Βήμα 3ο :  Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Διευκρίνιση: Ο συγκεκριμένος υποψήφιος αν εξεταστεί και σε 5 ο μάθημα τότε τα μόρια που θα έχει στο Ε.Π. που ανοίγει με το συγκεκριμένο μάθημα, θα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο από τα τέσσερα μαθήματα που προβλέπονται στο συγκεκριμένο Ε.Π. με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. Δηλαδή, ένας υποψήφιος θα έχει δύο αριθμούς μορίων, αν έχει εξεταστεί σε πέντε μαθήματα.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου μπορείτε να
υπολογίσετε μόνοι σας τα μόρια εισαγωγής:

https://markcalc.it.minedu.gov.gr

Πόσο μετράει κάθε μάθημα στον βαθμό
πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

α) 33% το μάθημα με 1,3 συντελεστή
β) 27% το μάθημα με 0,7 συντελεστή
γ) από 20% τα 2 μαθήματα χωρίς συντελεστή

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή (0,4)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή (0,7)

Leave a Reply